STATUT UDRUGE

 

Na temelju članka 13. Zakona o udrugama („Narodne novine“, broj 74/14), Skupština Udruge Goli otok ”Ante Zemljar” Zagreb je na sjednici održanoj 13.4.2015. donijela

 

 

S T A T U T

 

UDRUGE GOLI OTOK ”ANTE ZEMLJAR” ZAGREB

 

 

I. OSNOVNE ODREDBE

 

Članak 1.

 

Ovim Statutom Udruge Goli otok ”Ante Zemljar” Zagreb (u daljnjem tekstu Udruga) uređuje se:

 

 • naziv, sjedište, izgled pečata, zastupanje, način osiguranja javnosti djelovanja Udruge;
 • područje djelovanja sukladno ciljevima, ciljevi, djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi;
 • uvjeti i način učlanjivanja, prestanak članstva, prava, obveze i odgovornosti te stegovna odgovornost članova i način vođenja popisa članova;
 • tijela Udruge, njihov sastav i način sazivanja sjednica, izbor, opoziv, ovlasti, način odlučivanja i trajanje mandata te način sazivanja Skupštine u slučaju isteka mandata;
 • izbor i opoziv likvidatora Udruge;
 • prestanak postojanja Udruge;
 • imovina, način stjecanja i raspolaganje imovinom;
 • postupak s imovinom u slučaju prestanka postojanja Udruge,
 • način rješavanja sporova i sukoba interesa unutar Udruge te
 • druga pitanja od značaja za Udrugu.

 

 

Članak 2.

 

Riječi i pojmovni sklopovi koji imaju rodno značenje bez obzira jesu li u Statutu korišteni u muškom ili ženskom rodu odnose se jednako na muški i ženski rod.

 

 

Naziv i sjedište, izgled pečata i pravna osobnost

 

Članak 3.

 

Naziv Udruge glasi: UDRUGA GOLI OTOK ”ANTE ZEMLJAR” ZAGREB

Skraćeni naziv Udruge glasi: UDRUGA GOLI OTOK ZAGREB

Sjedište Udruge je u Zagrebu, a adresa predsjednika Udruge je i adresa sjedišta Udruge.

Odluku o adresi sjedišta donosi Upravni odbor.

   Članak 4.

 

Udruga ima pečat.

Pečat Udruge je okruglog oblika, promjera 3 cm, s ispisanim tekstom uz rub koji glasi: UDRUGA GOLI OTOK ”ANTE ZEMLJAR”, a u središnjem dijelu prostora ispisana je riječ: ”ZAGREB”.

 

Pečat čuva i ovlašten je koristiti predsjednik Udruge i drugi članovi Udruge koje on ovlasti.

 

 

Članak 5.

 

 

Udruga je neprofitna pravna osoba, upisana u Registar udruga Republike Hrvatske pod registarskim brojem 00001169.

 

Zastupanje

 

Članak 6.

 

Udrugu zastupaju predsjednik, dopredsjednik i tajnik.

 

 

Teritorijalno djelovanje i udruživanje

 

Članak 7.

 

Udruga djeluje na području Republike Hrvatske.

 

Udruga se može udružiti u saveze udruga, zajednice, mreže i u međunarodne udruge.

 

Odluku o udruživanju donosi Skupština Udruge.

 

Javnost rada

 

Članak 8.

 

Rad Udruge je javan.

Javnost rada se ostvaruje redovnim obavještavanjem članova i šire javnosti o radu Udruge.

Javnost se informira javnim priopćenjima, medijskim istupima i putem internetske stranice Udruge www.goli-otok.hr , a članovi Udruge i dostavljanjem izvještaja i zapisnika o radu tijela Udruge.

 

II. PODRUČJE DJELOVANJA, CILJEVI I
DJELATNOSTI KOJIMA SE OSTVARUJU CILJEVI

 

 

Članak 9.

 

Područje djelovanja Udruge sukladno ciljevima iz članka 10. ovog Statuta je zaštita ljudskih prava i sloboda.

 

Članak 10.

 

 

Ciljevi Udruge:

 • objektivno sagledavanje i informiranje javnosti o razmjerima i stupnju kršenja ljudskih prava nad političkim zatvorenicima u razdoblju 1949.-1956. godine;
 • suradnja na zaštiti lokaliteta logora na Golom otoku od namjena neprimjerenih mjestu posebnog pijeteta;
 • pokretanje postupka i aktivno sudjelovanje u procesu proglašenja Golog otoka Spomen područjem,
 • društvena rehabilitacija svih osoba koje su prošle golootočki logor i ostale zatvore iz tog sustava pod optužbom da su informbiroovci i pod ostalim kvalifikacijama političke inkriminacije od 1949. do 1956. godine.

 

 

Članak 11.

 

 

U ostvarivanju svojih ciljeva Udruga obavlja sljedeće djelatnosti:

 

 • produbljivanje javnog dijaloga i pokretanje kreiranja javnih politika koje potiču suočavanje s prošlošću,
 • zalaganje za zaštitu ljudskih prava
 • prikupljanje dokumentacije i istraživanje građe o djelovanju logora na Golom otoku,
 • suradnja s nadležnim državnim tijelima i drugim institucijama radi pripreme stručne podloge za izradu zakona o osnivanju spomen-područja Goli otok,
 • pomoć članovima Udruge i drugim pojedincima u ostvarivanju zakonskih prava bivših političkih zatvorenika,
 • organiziranje seminara, okruglih stolova, tribina i drugih događanja na temu Golog otoka, a čiji su nositelji članovi Udruge,
 • publiciranje tiskanih i multimedijalnih sadržaja o kršenju ljudskih prava na Golom otoku,
 • davanje informacija vezanih uz područje djelatnosti Udruge zainteresiranim pojedincima i ustanovama,
 • suradnja s tijelima lokalne zajednice na pružanju vjerodostojnih informacija o Golom otoku, sprečavanju daljnje devastacije i obavljanja djelatnosti neprimjerenih mjestu ljudskih patnji i stradanja.

 

 

III. ČLANSTVO U UDRUZI

 

Kategorije članstva i uvjeti učlanjivanja

 

Članak 12.

 

Članstvo u Udruzi može biti redovno i počasno.

Redovni članovi mogu biti fizičke i pravne osobe koje osuđuju sve oblike kršenja ljudskih prava i pristanu na prava i obveze članstva u Udruzi koje proizlaze iz ovog Statuta

 

Počasni član Udruge je svaki golootočki veteran (osoba koja je bila zlostavljana ili lišavana slobode u vezi s Rezolucijom Informbiroa) koji, kao redovan član Udruge, zbog poodmakle životne dobi i zdravstvenih razloga nije više u stanju aktivno sudjelovati u radu Udruge i njenim tijelima upravljanja.

 

Odluku o prevođenju golootočkog veterana iz redovnog u počasnog člana donosi Upravni, odbor nakon konzultacije s veteranom.

 

Počasnim članom može postati na prijedlog predsjednika Udruge i svaka fizička i pravna osoba koja je posebno pridonijela djelovanju i ugledu Udruge, o čemu odlučuje Upravni odbor.

 

Članak 13.

 

Osoba koja želi postati članom Udruge ispunjava pristupnicu i potpisanu dostavlja Udruzi.

 

Obrazac pristupnice je dostupan na internetskoj stranici Udruge.

 

O prijemu u članstvo odlučuje Upravni odbor.

 

Članak 14.

 Član Udruge koji je, obavljajući dužnost predsjednika Udruge, svojim iznimnim radom i zalaganjem doprinio njezinu ugledu, može biti proglašen počasnim doživotnim predsjednikom Udruge, o čemu donosi odluku Skupština.

 

 Popis članova

 

Članak 15.

 

Popis članova vodi tajnik Udruge.

 

Popis članova vodi se elektronički, po kategorijama članstva.

 

Popis sadrži podatke o osobnom imenu ili nazivu pravne osobe, osobnom identifikacijskom broju (OIB), datumu rođenja, datumu pristupanja Udruzi, kategoriji članstva i o datumu prestanka članstva u Udruzi.

 

Popis članova je uvijek dostupan svim članovima na internetskoj stranici Udruge i nadležnim tijelima na njihov zahtjev.

 

Način pristupanja Popisu članova utvrđuje Upravni odbor.

 

 

Članarina

Članak 16.

 

Redovni članovi Udruge plaćaju godišnju članarinu.

 

Godišnja članarina se uplaćuje najkasnije do kraja tekuće godine.

 

Iznos godišnje članarine utvrđuje odlukom Upravni odbor.

 

Prava, obveze i odgovornost članova

Članak 17.

 

Redovni članovi imaju sljedeća prava, obveze i odgovornosti:

 • birati i biti birani u tijela Udruge,
 • sudjelovati u aktivnostima Udruge,
 • biti redovito obavještavani o radu Udruge,
 • redovito plaćati članarinu,
 • poštivati odredbe Statuta,
 • štititi ugled Udruge.

 

Članak 18.

 

Počasni članovi imaju pravo:

 • biti obavještavani o radu Udruge,
 • sudjelovati u radu tijela Udruge, u skladu s interesima i mogućnostima, ali bez prava odlučivanja te prava da budu birani u tijela Udruge
 • davati prijedloge i mišljenja o pitanjima za koja ocijene da su od značaja za rad Udruge

 

Počasni članovi nisu obavezni plaćati članarinu, a svaka eventualna uplata smatrat će se dobrovoljnim prilogom.

 

 

Prestanak članstva i stegovna odgovornost članova

Članak 19.

 

Članstvo prestaje:

 • dragovoljnim istupom,
 • neplaćanjem članarine,
 • isključenjem,
 • smrću

 

Ako redovni član ne plati članarinu do kraja godine dostavit će mu se opomena. Ukoliko u roku od 30 dana od primitka opomene ne plati godišnju članarinu briše ga se iz Popisa članova, bez posebne odluke.

Članak 20.

 

Članovi Udruge stegovno odgovaraju zbog:

 

 • neaktivnosti koja otežava rad Udruge
 • kršenja odredbi Statuta
 • djelovanja u suprotnosti s ciljevima i utvrđenim djelatnostima Udruge

 

Stegovni postupak provodi Upravni odbor.

 

U stegovnom postupku mogu se izreći sljedeće stegovne mjere:

– opomena

– isključenje iz Udruge

 

U odlučivanju o isključenju člana Upravnog odbora ne sudjeluje član o čijem se članstvu odlučuje.

 

Odluku o isključenju donosi Upravni odbor na koju član ima pravo žalbe Skupštini u roku od 15 dana od primitka odluke.

 

Skupština na svom prvom zasjedanju potvrđuje ili odbacuje odluku Upravnog odbora.

 

Odluka Skupštine je konačna.

 

 IV. TIJELA UPRAVLJANJA

 

Članak 21.

 

Tijela upravljanja Udruge su:

 • Skupština
 • predsjednik
 • dopredsjednik
 • Upravni odbor
 • tajnik

 

Skupština

Članak 22.

 

Skupština je najviše tijelo upravljanja Udrugom, a čine je svi redovni poslovno sposobni članovi Udruge te predstavnik pravne osobe članice Udruge kojeg imenuje osoba ovlaštena za zastupanje pravne osobe, ako unutarnjim aktom pravne osobe nije propisan drukčiji način imenovanja.

 

Članak 23.

 

Skupština može biti redovna, izborna i izvanredna. Skupština redovito zasjeda jednom u

tijeku godine, dok se izborna sjednica Skupštine održava svake 4 godine.

 

Sjednice Skupštine saziva predsjednik Udruge na vlastitu inicijativu.

 

U odluci o sazivanju Skupštine predsjednik utvrđuje dnevni red sjednice, te dan i mjesto

održavanja sjednice.

 

Predsjednik je dužan sazvati sjednicu Skupštine kada to zatraži najmanje 1/3 redovnih članova Udruge.

 

U svom zahtjevu za sazivanje Skupštine predlagatelji su obavezni predložiti dnevni red

sjednice.

 

Predsjednik saziva sjednicu prema predloženom dnevnom redu predlagatelja, a ako je ne sazove u roku od 15 dana od dana dostave zahtjeva iz stavka 5. ovoga članka, sazvat će je predlagatelji (odluka treba sadržavati prijedlog dnevnog reda, te mjesto i dan održavanja sjednice).

 

Članak 24.

 

U slučaju isteka mandata tijelima Udruge, Skupštinu saziva zadnja osoba za zastupanje upisana u Registar udruga, ili 3 redovna člana koji su upisani u Popis članova prije isteka mandata tijelima Udruge.

 

Članak 25.

 

 

Skupština odlučuje pravovaljano ako je nazočna natpolovična većina svih članova Skupštine (kvorum).

 

Ukoliko u vrijeme određeno za početak rada Skupštine nije nazočan potreban broj članova iz stavka 1., početak zasjedanja se odgađa za pola sata, a nakon toga Skupština odlučuje pravovaljano natpolovičnom većinom nazočnih članova.

 

Skupština donosi Statut dvotrećinskom većinom nazočnih članova.

 

 

Članak 26.

 

 

Skupštini predsjedava predsjednik Udruge.

 

U odsutnosti predsjednika, Skupština će na početku sjednice javnim glasovanjem odrediti osobu koja će predsjedavati sjednicom.

 

O radu sjednice vodi se zapisnik koji potpisuje zapisničar, kao i ovjerovitelj zapisnika ako ga je Skupština izabrala.

 

Zapisnik se trajno čuva u arhivi Udruge.

 

 

Članak 27.

 

Skupština:

 • donosi Statut i njegove izmjene i dopune,
 • bira i razrješava predsjednika, dopredsjednika i tajnika Udruge
 • bira i razrješava Upravni odbor,
 • utvrđuje politiku i daje smjernice za rad Udruge,
 • usvaja program rada i financijski plan za sljedeću kalendarsku godinu,
 • usvaja izvještaj o radu za prethodnu kalendarsku godinu i godišnji financijski izvještaj,
 • odlučuje o udruživanju u saveze, zajednice, mreže i druge oblike povezivanja udruga,
 • donosi odluku o osnivanju ustrojstvenih oblika i o statusnim promjenama (pripajanju, spajanju i podjeli Udruge),
 • donosi opće i druge akte važne za rad Udruge
 • odlučuje o žalbama članova na odluke o isključenju,
 • imenuje i opoziva likvidatora Udruge,
 • bira i razrješava Arbitražno vijeće i donosi pravilnik o njegovu radu,
 • odlučuje o prestanku rada Udruge i raspodjeli preostale imovine Udruge,
 • odlučuje o drugim pitanjima određenima zakonom ili Statutom.

 

 

Predsjednik

Članak 28.

 

Predsjednika Udruge bira Skupština na razdoblje od 4 godine i može biti ponovno biran.

 

Predsjednik:

 • zastupa Udrugu,
 • saziva i rukovodi radom Skupštine i Upravnog odbora
 • odgovara za zakonitost rada Udruge,
 • brine se o izvršenju programa rada i provedbi odluka Skupštine
 • podnosi Skupštini izvještaj o radu i godišnji financijski izvještaj
 • predlaže program rada i financijski plan na prihvaćanje Skupštini
 • odgovara za financijsko poslovanje,
 • utvrđuje u suradnji s članovima Upravnog odbora način i dinamiku realizacije programa rada,
 • predlaže Upravnom odboru akte potrebne za funkcioniranje Udruge,
 • brine o upoznavanju javnosti s radom Udruge
 • sklapa ugovore i poduzima pravne radnje u ime i za račun Udruge
 • obavlja i druge poslove predviđene Statutom i drugim aktima Udruge.

 

Članak 29.

 

Predsjednik može biti razriješen dužnosti i prije isteka roka na koji je izabran:

 • na vlastiti zahtjev,
 • ukoliko ne postupa u skladu s uputama i smjernicama Skupštine,
 • ako djeluje protivno zakonu ili Statutu, ili ako svojim istupanjem i djelovanjem šteti ugledu Udruge

 

Odluku o razrješenju predsjednika donosi Skupština.

 

Odredbe ovoga članka primjenjuju se i na dopredsjednika, tajnika te na članove Upravnog odbora koje bira Skupština.

 

Dopredsjednik

Članak 30.

 

Dopredsjednika bira Skupština na razdoblje od 4 godine i može biti ponovno biran.

 

U slučaju odsutnosti ili spriječenosti, predsjednika u svim poslovima zamjenjuje dopredsjednik Udruge.

 

Upravni odbor

Članak 31.

Upravni odbor ima 5 članova: predsjednik Udruge i dopredsjednik Udruge koji su po funkciji članovi Upravnog odbora i 3 člana koje bira Skupština.

 

Mandat članova Upravnog odbora traje 4 godine i mogu biti ponovno birani.

 

Predsjednik Udruge je ujedno i predsjednik Upravnog odbora.

 

Skupština će razriješiti člana Upravnog odbora, pored slučajeva iz članka 29, ako ne dolazi na sjednice, ne izvršava povjerene zadatke ili nanosi štetu Udruzi. Prijedlog za razrješenje može dati svaki član Skupštine.

 

Članak 32.

 

Upravni odbor:

 

 • odlučuje o djelovanju Udruge u skladu s utvrđenom politikom i smjernicama Skupštine
 • utvrđuje godišnji financijski izvještaj, prijedlog programa rada i prijedlog financijskog plana Udruge
 • na prijedlog predsjednika utvrđuje način i dinamiku realizacije programa rada Udruge
 • utvrđuje prijedlog statuta i prijedlog izmjena i dopuna Statuta
 • donosi odluke o primanju u članstvo i o isključivanju iz članstva Udruge
 • utvrđuje prijedloge općih akata koje donosi Skupština
 • upravlja imovinom Udruge
 • utvrđuje visinu članarine
 • obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom i Statutom

 

 

Članak 33.

 

Upravni odbor odlučuje pravovaljano ako je na sjednici nazočna natpolovična većina članova, a odluke donosi natpolovičnom većinom nazočnih članova.

 

Sjednice Upravnog odbora saziva predsjednik i rukovodi radom sjednice.

 

O radu sjednice vodi se zapisnik.

 

Tajnik

 

Članak 34.

 

Tajnika Udruge bira Skupština za obavljanje stručno-administrativnih poslova u Udruzi.

 

Mandat tajnika traje 4 godine i može biti ponovno biran.

 

Tajnik:

 • vodi registar članova Udruge,
 • vodi evidenciju o uplatama članarina,
 • sastavlja godišnji financijski izvještaj i dostavlja ga Upravnom odboru na utvrđivanje,
 • vodi zapisnike sa sjednica Skupštine i Upravnog odbora,
 • dostavlja zapisnik s redovne sjednice Skupštine nadležnom uredu koji vodi registar udruga
 • obavlja druge poslove u skladu sa zakonom i Statutom.

 

 

Povremena radna tijela

 

Članak 35.

Za rad u pojedinim područjima djelovanja Udruge Skupština, predsjednik Udruge ili Upravni odbor mogu osnovati povremena povjerenstva ili druga radna tijela Udruge.

 

Odlukom o osnivanju povjerenstva ili radnih tijela utvrđuje se njihov sastav, zadaća, vrijeme za koje se osnivaju i odgovornost za obavljanje poslova.

 

 V. IMOVINANAČIN STJECANJA I RASPOLAGANJA IMOVINOM

 

Članak 36.

 

Imovinu Udruge čine:

 

 • novčana sredstva koja je Udruga stekla uplatom članarina, dobrovoljnim prilozima i darovima
 • novčana sredstva koja Udruga stekne obavljanjem djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi, financiranjem programa i projekata udruge iz državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te fondova i/ili iz inozemnih izvora,
 • nekretnine i pokretne stvari Udruge,
 • druga imovinska prava.

 

Udruga može raspolagati svojom imovinom samo za ostvarivanje ciljeva i obavljanje djelatnosti određenih Statutom Udruge, u skladu sa zakonom.

 

Pojedinačne odluke o raspolaganju imovinom u skladu s prethodnim stavkom donosi Upravni odbor.

 

 VI.FINANCIJSKO POSLOVANJE I ODGOVORNOST ZA OBVEZE I ŠTETU

 

Članak 37.

 

Udruga vodi poslovne knjige i sastavlja financijske izvještaje prema propisima kojima se uređuje način financijskog poslovanja i vođenja računovodstva neprofitnih organizacija.

 

 

Članak 38.

 

Za svoje obveze Udruga odgovara svojom cjelokupnom imovinom.

 

Članovi Udruge i članovi njezinih tijela ne odgovaraju za obveze Udruge.

 

Nad Udrugom se može provesti stečaj, sukladno zakonu.

 

Članak 39.

 

Udruga i osobe ovlaštene za zastupanje Udruge za štetu učinjenu u Udruzi ili Udruge prema trećim osobama odgovaraju sukladno općim propisima o odgovornosti za štetu.

 

 

 

VII. PRESTANAK POSTOJANJA UDRUGE

Članak 40.

 

Udruga prestaje postojati odlukom Skupštine ili u drugim slučajevima predviđenim zakonom.

 

U slučaju prestanka postojanja temeljem odluke Skupštine, ista donosi odluku o prestanku postojanja Udruge dvotrećinskom većinom glasova od ukupnog broja članova Skupštine.

 

U slučaju prestanka postojanja Udruge preostala imovina će pripasti Udruzi slijepih, Zagreb, Draškovićeva 80.

 

Članak 41.

 

Likvidatora Udruge imenuje i opoziva Skupština.

 

Likvidator zastupa Udrugu u postupku likvidacije te se otvaranjem likvidacijskog postupka upisuje u Registar udruga kao osoba ovlaštena za zastupanje Udruge do okončanja postupka likvidacije i brisanja Udruge iz Registra udruga.

 

 

 

VIII. RJEŠAVANJE SPOROVA I SUKOBA INTERESA UNUTAR UDRUGE

Članak 42.

Ukoliko između članova Udruge dođe do spora koji je vezan uz djelovanje Udruge, članovi će taj spor nastojati riješiti sporazumno, uz pomoć nezavisnog posrednika, a ukoliko u tome ne uspiju mogu rješavanje spora povjeriti Arbitražnom vijeću Udruge, pod uvjetom da se radi o pravima članova kojima oni mogu slobodno raspolagati.

Sukob interesa u Udruzi postoji kada su privatni interesi člana tijela upravljanja Udruge u suprotnosti s interesom Udruge, a posebice kada privatni interes utječe ili se osnovano može smatrati da utječe na nepristrano obavljanje dužnosti u tijelu upravljanja Udruge.

Za rješavanje sporova i sukoba interesa Skupština imenuje Arbitražno vijeće između članova Udruge. Sastav, mandat i način odlučivanja Vijeća uređuje se pravilnikom koji donosi Skupština. Arbitražno vijeće u svom radu na odgovarajući način primjenjuje odredbe Zakona o mirenju.

Odluka Arbitražnog vijeća je konačna.

Ako se spor/sukob interesa odnosi na odluke tijela upravljanja Udrugom temeljem kojih se podnosi zahtjev za upis promjena u Registar udruga o čemu odlučuje nadležni ured, nezadovoljni član najprije se obraća Udruzi da riješi spor/sukob interesa. Po konačnosti odluke Arbitražnog vijeća Udruga podnosi nadležnom uredu zahtjev za upis promjena u Registar udruga zajedno s odlukom Arbitražnog vijeća.

 

 IXZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 43.

 

Stupanjem na snagu ovog Statuta prestaje važiti Statut Udruge Goli otok od 13. 01. 1998. i njegove izmjene i dopune od 20. 12. 2004. i 18. 05. 2013. godine.

 

Članak 44.

 

Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na internetskoj stranici Udruge.

 

 

 

 

Predsjednik Udruge

Darko Bavoljak